Latinské citáty

     Fata volentem ducunt, nolentem trahunt
     Toho, kto chce, osud vedie, toho kto nechce, ťahá
Seneca

     Festina lente!
     Ponáhľaj sa pomaly!
Suetonius

     Fide, sed cui vide!
     Dôveruj, ale daj pozor na to komu!

     Lingua lapsa verum dicit
     Pomýlený jazyk vraví pravdu

     Maximum remedium irae est mora
     Najúčinnejším liekom proti hnevu je odklad.
Seneca ml.

     Medicina vinci fata non possunt
     Osudy sa nedajú premôcť liekom
Marcus Fabius Quintilianus

     Melius in Tartarum quam sub iugum!
     Lepšie je (ísť) do podsvetia (=pekla) ako do otroctva!

     Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui
     Žalostné je musieť mlčať o tom, o čom by si chcel hovoriť
Publilius Syrus

     Nihil habenti nihil deest
     Tomu kto nič nemá nič nechýba

     Nihil sine causa
     Nič nie je bez príčiny

     Omnia mea mecum porto
     Všetko svoje nesiem so sebou
Bias

     Pax tecum
     Pokoj s tebou

     Per angusta ad augusta
     Cez tieseň k nádhere

     Per pravum socium vir venit in vitium
     Vplyvom zlého spoločníka sa človek dostáva na zlé chodníčky

     Per risum multum poteris cognoscere stultum
     Sprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu

     Potius sero quam numquam obviam eundum est audaciae temeritatique
     Lepšie neskoro ako nikdy treba sa postaviť do cesty bezočivosti a ľahkomyseľnosti
Titus Livius

     Pulsate et aperietur vobis
     Klopte a otvoria vám
Lukáš, evanielista

     Quod cito fit, cito perit
     Čo chytro vzniká, chytro zaniká

     Quot homines, tot sententiae
     Koľko ľudí toľko názorov
Terentius

     Quod licet Iovi, non licet bovi
     Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi
príslovie

     Quod non dedit fortuna, non eripit
     Čo osud nedal, to neberie
Seneca ml.

     Rem tene, verba sequentur
     Ovládaj vec, slová prídu
rečnícka zásada Catona staršieho

     Saepe discipuli magistros doctrina superant
     Často žiaci učenosťou prevyšujú učiteľov

     Saepe summa ingenia in occulto latent
     Najväčšie talenty zostávajú často utajené
Plautus

     Scio me nihil scio
     Viem, že nič neviem
Sokrates

     Si vis amari, ama!
     Ak chceš byť milovaný, miluj!
Seneca ml.

     Si vis pacem, para bellum!
     Ak chceš mier, pripravuj vojnu!
Flavius Vegetius

     Si vis, ut loquar, ipse tace
     Ak chceš, aby som hovoril, ty sám čuš
Marcus Valerius Martialis

     Stultitia morbus est animi
     Hlúposť je choroba ducha
Seneca ml.

     Sui cuique mores fingunt fortunam
     Každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter
Cornelius Nepos

     Sus Minervam docet
     Sviňa poučuje Minervu
Cicero

     Temeritas est damnare, quod nescias
     Je nerozumné odsudzovať to, čo nepoznáš

     Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis
     Zavýjaj s vlkmi, s ktorými chceš žiť

     Vasa vacua plurimum sonant
     Prázdne nádoby najviac zvuku vydávajú

     Vade in pace
     Choď v pokoji
Starý zákon

     Vultus est imago animi
     Tvár je obrazom ducha
Cicero


Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 92191 Marek Zelem